TOP > Hibiya Line(Tokyo Metro) > Tsukiji Station Area Map

Tsukiji Station Area Map

Tsukiji

Landmark Map

Tsukiji Station Area Map

Exit

Tsukiji Station Area Map

Tsukiji Hongwanji

Approx. 2minute walk from Tsukiji Station

Free WiFi Spots

Metro_Free_Wi-Fi

SSID:
Metro_Free_Wi-Fi

※Tokyo Metro subway stations WiFi

Starbucks WiFi

SSID:
at_STARBUCKS_Wi2

LAWSON Wi-Fi

SSID:
LAWSON_Free_Wi-Fi

※Major Convenience Store WiFi

Famima_Wi-Fi

SSID:
Famima_Wi-Fi

※Major Convenience Store WiFi

Guide video

From Tsukiji Station to Tsukiji Hongwanji

Lines

  • Hibiya Line(Tokyo Metro)